Szkoła Podstawowa im.Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie


Idź do treści

Menu główne:


Witamy na naszej stronie!
trwa inicjalizacja, prosze czekac...
trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Licznik odwiedzin

KOMUNIKAT


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie informuje, że na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej do
26 czerwca br. przedłuża się przerwę w nauczaniu stacjonarnym. Nauka będzie odbywać się nadal na odległość.
Jednocześnie informuję , że na podstawie Zarządzenia Nr 12/2020r. dyrektora Szkoły Podstawowej im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie, następujące dni:

 • 12 czerwca 2020r.
 • 16, 17,18 czerwca 2020r.

są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tych dniach nie będzie się odbywać nauczanie zdalne.


Iwona Senske
Dyrektor Szkoły

Procedury dot. organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty

(załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Księstwa Gniewkowskiegow Murzynnie z dnia 29.05.2020r.)Wytyczne dotyczące zdających oraz innych osób
biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminówProcedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki Szkolnej


Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowaniaBiblioteki Szkolnej w Szkole Podstawowej im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie
§1

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników biblioteki, zwana dalej procedurą, określa warunki i zasady wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi użytkowników biblioteki, określenie zasad udostępniania i zwrotów zbiorów bibliotecznych oraz innych czynności związanych z obsługą czytelników. Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników, pracowników, oraz inne osoby i instytucje współpracujące lub przebywające na terenie biblioteki.

§2

Procedura obejmuje:

 • Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników biblioteki.
 • Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu.
 • Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych.
 • Godziny otwarcia dla czytelników.
 • Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki.
 • Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/użytkownika zakażenia koronawirusem.więcej


Procedury bezpieczeństwaw okresie pandemii covid-19 na terenie:
Szkoły Podstawowej im. Księstwa Gniewkowskiego w MurzynnieI. PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493),
 • Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567),
 • Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 30 kwietnia 2020r.więcej

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021


Ogłaszamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

więcej
Terminy postępowania rekrutacyjnego


Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zprzeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się


Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych i szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, brAnżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021


więcej


Informacja dla Rodziców uczniów klasy I -III


Szanowni Rodzice,
Informujemy, że od dnia 25 maja br. istnieje możliwość organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III. Zajęcia dydaktyczne będą nadal realizowane w formule on-line - proces dydaktyczny nadal prowadzony jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla swoich dzieci, proszeni są o złożenie deklaracji
potrzeby przyjęcia dziecka do szkoły i chęci skorzystania z zajęć opiekuńczych-wychowawczych do dnia 20 maja br. do godz. 10.00.
Po wypełnieniu deklaracji i jej podpisaniu, należy ją zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres mailowy szkoły: murzynno33@poczta.onet.pl


W razie potrzeby korzystania z tej formy zajęć liczba miejsc w szkole będzie przygotowana zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji.
W czasie funkcjonowania szkoły będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w szkole.
Stosowne procedury zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły. Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich.
Jednocześnie przypominamy o przedłużeniu możliwości korzystania przez rodzica sprawującego osobistą opiekę nad dzieckiem z zasiłku opiekuńczego do 14 czerwca br.
Szanowni Rodzice,
podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczo- wychowawczych w szkole w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie szkoły, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.

Jednocześnie zapewniamy, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca w naszej placówce.

Iwona Senske
Dyrektor szkoły


Deklaracja i oświadczenie rodziców do pobrania


Przygotowania do egzaminów zewnętrznych
– wytyczne MEN, CKE i GIS


Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r


Najważniejsze kwestie

Opracowany dokument został podzielony na sześć sekcji, w których kolejno przedstawiono m.in.:

 • kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasady korzystania z przyborów podczas egzaminów;
 • wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa;
 • wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń, w tym sposobów aranżacji budynku szkoły oraz sal egzaminacyjnych;
 • wytyczne dotyczące możliwych modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu;
 • wytyczne dotyczące szczególnych rozwiązań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu z danego przedmiotu, z danej kwalifikacji lub w danej sytuacji;
 • wytyczne określające sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.więcej


Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów:

 • ósmoklasisty (E8)
 • gimnazjalnego (EG)
 • maturalnego (EM)
 • potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)
 • zawodowego (EZ).więcej

Co ze szkołami do wakacji?

Kalendarz zmian w szkołach i placówkach do wakacji – uruchamiamy stopniowo pracę szkół, placówek oświatowych, zajęcia specjalistyczne i wybrane formy kształcenia praktycznego


Od poniedziałku, 18 maja br. uruchamiamy kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie. Przywracamy również możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkolnictwie branżowym.W kolejnych tygodniach przywrócimy zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej, umożliwimy realizację praktyk zawodowych u pracodawców w klasach III technikum oraz prowadzenie w szkołach konsultacji dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej i absolwentów szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do egzaminów, następnie dla uczniów wszystkich pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.


więcej


Lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I


więcej
Lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziału przedszkolnego

więcej

Informacje dla Rodziców
w związku z prowadzoną realizacją zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 • Kształcenie na odległość obejmuje proces nauczania oraz uczenia się z wykorzystaniem dostępnych dla ucznia technologii informacyjno-komunikacyjnych i dużej mierze polega na samodzielnej pracy ucznia w domu,tym ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zdalne nauczanie opiera się miedzy innymi na wykorzystaniu zasobów multimedialnych dostępnych w sieci, wskazanych przez nauczycieli,w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,Centralnąi Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów publicznej telewizji i radiofonii. W związku z ograniczonymi możliwościami technologicznymi wielu uczniów i ograniczonym dostępem do Internetu wykorzystywane sąrównież tradycyjne materiały edukacyjne.


 • Praca uczniów jest oceniana. Ocenianiu podlegają w szczególności prace pisemne uczniów przesłane w formie tekstu, scanu, zdjęcia oraz wypowiedzi ustne i aktywność podczas zajęć. Nauczyciele, wystawiając ocenę, biorą pod uwagę również czas oddania pracy (czy praca została przekazana w terminie wskazanym przez nauczyciela), możliwości psychofizyczne i potrzeby uczniów. Ze względu na specyfikę kształcenia na odległość bardzo ważne jest, aby prace podlegające ocenie były wykonane samodzielnie przez uczniów.


 • Nauczyciele kontaktują się z uczniami i rodzicami z wykorzystaniem następujących narzędzi: poczty elektronicznej, telefonów i komunikatorów takich jak np. WhatsApp, Messenger. Wiąże się to codziennym śledzeniem informacji przesyłanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów w dni powszednie do godz. 15.00.


 • Uczniowie zostali zapoznani z planem zajęć, uwzględniającym higienę pracy umysłowej. Wszyscy uczniowie są zobowiązani do systematycznego udziału w zajęciach i aktywności wskazanych przez nauczyciela, potwierdzajcych zapoznanie się z określonym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia. Wszyscy uczniowie powinni wykazać się zdyscyplinowaniem, samokontrolą, właściwą organizacją czasu nauki i pracą samodzielną.Szanowni Rodzice, zwracamy się do Państwa z prośbą o:

 • umożliwienie swoim dzieciom dostępu do sprzętu komputerowego,
 • systematyczny z nauczycielami (zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami) w dni powszednie,
 • zapewnienie swoim dzieciom warunków do samodzielnej pracy.


Rekrutacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie informuje, że wszystkie zgłoszenia uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie zostały rozpatrzone pozytywnie.

APEL DO RODZICÓW


W związku z obecną sytuacją dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie przypominają, że nauka w naszej placówce odbywa się w sposób zdalny (przy wykorzystaniu komunikatorów, poczty elektronicznej, zasobów Internetu). Prosimy o Państwa pomoc i dopilnowanie dzieci i młodzieży w taki sposób, aby systematycznie uczestniczyły w takim procesie nauczania.

Iwona Senske
Dyrektor szkoły


KOMUNIKAT W SPRAWIE REKRUTACJI 2020/21Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie informuje, że wszystkie deklaracje oraz wnioski złożone przez Państwa w związku z rekrutacją dzieci do oddziału przedszkolnego w naszej placówce zostały rozpatrzone pozytywnie.

Iwona Senske
Dyrektor Szkoły


Informacje dla Rodziców i Uczniów
Rodzicu,

ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;ęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;śli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;ż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz; śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
Szkoła będzie zamknięta od 16 do 25 marca br. Zamknięcia szkoły nie należy traktować jako ferii. Należy maksymalnie ograniczyć wyjścia z domu.
Dzieci nie powinny się przemieszczać. Nie należy obarczać dziadków opieką nad wnukami, gdyż osoby starsze są w grupie podwyższonego ryzyka zachorowań. Zapisy tzw. specustawy gwarantują rodzicom prawo do skorzystania z 14 dni opieki nad dziećmi zdrowymi, jeżeli są one w wieku do 8 lat.
Prosimy o sprawdzaniekomunikatów publikowanych na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia

TELEFON DO STACJISANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W INOWROCŁAWIU
52-357 46 57


Prezentacja multimedialna


więcej

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych


Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:
poradni psychologiczno-pedagogicznych; ośrodków szkolno-wychowawczych; łodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej; ół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich; ół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.


Dyrektorze,

zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie; i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół; uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni; poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy; niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu; żesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach; 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze; ęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS; ż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.


Uczniu,


pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe); w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki; wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:
dziennik elektroniczny; internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej; do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej
epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa?
Zadzwoń pod numer 800 190 590!
Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Informacje i rekomendacje Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla dyrektorów szkół i placówek województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące sytuacji związanej z wystąpieniem zagrożeń koronawirusem

Bydgoszcz, 9 marca 2020

Na głównej stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy została utworzona specjalna zakładka „Informacje w sprawie koronawirusa”, w której znajdują się wszelkie informacje, na bieżąco uaktualniane dotyczące zagrożenia koronawirusem. Są tamkomunikaty, wytyczne i zalecenia przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i ę Kujawsko-Pomorskiego oraz materiały graficzne i linki do ww. instytucji oraz materiałów filmowych. Dyrektorzy powinni na bieżąco zapoznawać się z komunikatami służb sanitarno-epidemiologicznych.


więcej

Program dla szkół

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

Przypominamy Państwu, iż nasza szkoła uczestniczy w obecnym roku szkolnym, w unijnym Programie dla szkół, który jest realizowany przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Jest to program edukacyjny, dzieki któremu, w atrakcyjny sposób, dzieci uczą się zasad zdrowego odżywaiania, regularnie spożywając w szkole dostarczane im owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne oraz realizując w ramach Programu działania edukacyjne.więcej

Informacja na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów


Na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się nowe zagrożenia dla zdrowia publicznego, tzw. elektroniczne papierosy (e-papierosy). Są one postrzegane jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się szczególnie atrakcyjne.
E-papierosy oraz tytoń podgrzewany pozwalają ukryć nawyk palenia. Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący młodzież przed sięganiem po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości.

więcej


PLAN ODJAZDU AUTOBUSU SZKOLNEGO ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. KSIĘSTWA GNIEWKOWSKIEGO W MURZYNNIE (ROK SZKOLNY 2019/2020)


 • PONIEDZIAŁEK – 13.25 15.15


 • WTOREK – 13.25 14.25 15.15


 • ŚRODA – 13.25 14.25


 • CZWARTEK – 13.25 14.25


 • PIĄTEK – 11.25 13.25 15.15TRASA AUTOBUSU:
MURZYNNO – MURZYNKO – KLEPARY – ŻYROSŁAWICE – KIJEWO


DYREKTOR SZKOŁY PRZYPOMINA, ŻE MOŻLIWE OPÓŹNIENIA AUTOBUSU (10 – 15 MIN)

WYNIKAJĄ Z KONIECZNOŚCI DOSTOSOWANIA ODWOZU UCZNIÓW Z OBU SZKÓŁ

(MURZYNNO, KIJEWO).


Iwona Senske
DYREKTOR SZKOŁY

PODRĘCZNIKI NA NOWY ROK SZKOLNY 2019/2020

Podręczniki z religii

więcej

Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkola i klasy I znajdują się
w zakładce
Rekrutacja.

List do rodziców w sprawie zabezpieczenia dzieci przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.


więcej

WARUNKI UBEZPIECZENIA

W związku z kierowanymi przez niektórych rodziców dzieci i uczniów objętych ochroną ubezpieczeniową prośbami o udostępnienie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia InterRisk TU S.A., poniżej umieszczono plik, co ułatwi zainteresowanym dotarcie do tego dokumentu, który był elementem składowym do oferty na rok 2017/2018.


więcej


Informacje dla Rodziców dotyczące zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych:


List Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty i Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Bydgoszczy

Dyrektorzy, Nauczyciele i Rodzice w ostatnim czasie za pośrednictwem portali internetowych rozpowszechniana jest interaktywna gra o nazwie „Błękitny/niebieski wieloryb” (Blue Whale Challenge).
Gra ta powstała w Rosji i jest aktualnie coraz bardziej popularna wśród dzieci w wieku od 10 do 15 lat. Uczestnicy gry rejestrują się na stronie internetowej, podając pełne dane osobowe, w tym swój numer telefonu, na który następnie otrzymują zadania do wykonania, codziennie jedno.

Zadania polegają mi. in. na samookaleczeniu, oglądaniu w Internecie filmów z treściami sadystycznymi, siedzeniu nocą na krawędzi dachu, czy też wykonywaniu innych podobnych zadań, zlecanych przez tzw. opiekunów. W ostatni, pięćdziesiąty dzień, uczestnik otrzymuje polecenie skoku z wysokiego budynku. W Rosji i na Ukrainie samobójstwo w tych okolicznościach popełniło blisko 200 dzieci. Niestety, można spodziewać się, iż gra będzie docierać do coraz większej liczby dzieci, które są podatne na tego rodzaju manipulacje. Wśród najbardziej zagrożonych są te, które nie znajdując wsparcia i zrozumienia w rodzinie lub wśród rówieśników i poszukują go w świecie wirtualnym.

Należy również wziąć pod uwagę możliwość zmiany nazwy tej gry. Ostatnio zaobserwowano, że w grze brak jest tzw. "opiekuna", a "gracze" wzajemnie rzucają sobie wyzwania podnoszące stopień ich brutalności. Istotne jest zwrócenie szczególnej uwagi na zachowania dzieci, które nagle zaczną przejawiać zachowania autodestrukcyjne.

Zwracamy się do Państwa z apelem o niezwłoczne zapoznanie swoich dzieci z zagrożeniem, jakie wiąże się z niewłaściwym korzystaniem z zasobów Internetu.

Marek Gralik - Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
insp. Paweł Spychała - Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy


Informacje dla Rodziców dotyczące zachowania bezpieczeństwa
w korzystaniu z gier komputerowych:


1. Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.


2. Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji z tej formy spędzania czasu. Jeśli ustalisz, mmże w waszym domu gra się w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło mmoczekiwaniem na włączenie komputera.


więcej


Strona główna | O szkole | RODO | Konkursy | Rekrutacja | Dyrektor szkoły | Pracownicy szkoły | Uczniowie | Dokumenty szkoly | Realizowane programy | Z życia szkoly | Galeria | Nasze osiągniecia | Święto szkoły | Historia szkoły | Księstwo Gniewkowskie | Kontakt | Przydatne linki, telefony | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego