Szkoła Podstawowa im.Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie


Idź do treści

Menu główne:


ZWO

Dokumenty szkoly

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA
§ 1 OCENIANIU PODLEGAJĄ:

mk1. Osiągnięcia edukacyjne ucznia

mkm1) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziommmpoziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wyma gańwymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjyedukacyjnych wynikacyjnych z realizowanych w szkole programów nauczania.
mkmm2) Wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania w przpadku w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

mk2. Zachowanie ucznia

mkkhk1) Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, hai ig iiiiju nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycwspółżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.


więcej

Strona główna | O szkole | Konkursy | Rekrutacja | Dyrektor szkoły | Pracownicy szkoły | Uczniowie | Dokumenty szkoly | Realizowane programy | Z życia szkoly | Galeria | Nasze osiągniecia | Święto szkoły | Historia szkoły | Księstwo Gniewkowskie | Kontakt | Przydatne linki, telefony | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego