Szkoła Podstawowa im.Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie


Idź do treści

Menu główne:


RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:


1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie
88-140 Gniewkowo. Kontakt jest możliwy za pomocą:
telefonu 523512427;
adresu e-mail murzynno33@poczta.onet.pl

2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Tomasz Suliński - kontakt e- mail: bezpieczeństwo.informacji1@gmail.com.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły tj. - wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

więcej
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - MONITORING

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej Rozporządzenie) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ) (dalej Ustawa) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie, Murzynno 51, 88-140 Gniewkowo.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: bezpieczeństwo.informacji@gmail.com
3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w związku z rejestrowaniem obrazu i w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia.
4. Podstawą prawną działania monitoringu jest art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U.2018 poz. 996).
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

  • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  • osoby, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią), np. osobom poszkodowanym w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery systemu;
  • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od nagrania, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub mogą stanowić dowód w postępowaniu, termin wyżej wskazany ulega przedłużeniu.
7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - realizacja powyższych praw odbywać się będzie na zasadach określonych
w Rozporządzeniu.
9. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
10. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
12. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

DZIECKO I RODZICE


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

więcej


Strona główna | O szkole | RODO | Konkursy | Rekrutacja | Dyrektor szkoły | Pracownicy szkoły | Uczniowie | Dokumenty szkoly | Realizowane programy | Z życia szkoly | Galeria | Nasze osiągniecia | Święto szkoły | Historia szkoły | Księstwo Gniewkowskie | Kontakt | Przydatne linki, telefony | Deklaracja dostępności | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego